مأموریت های روزه

 روزه برای ما "طریقیَت" دارد. یعنی پله و نردبام پرواز است و بدون آن نمی توانیم به اهدف و مقصد برسیم.

روزه برای اولیای خدا، "موضوعیت" دارد و هدف است. برای آنها اتاق خصوصی ملاقات با خداست.

0 نظر