سلسله همایش های به سوی راهبردهای قرآنی در تربیت اسلامی، فهرست عناوین مقالات

3112 1396/02/12
سلسله همایش های به سوی راهبردهای قرآنی در تربیت اسلامی، فهرست عناوین مقالات

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست عناوين مقالات

(تعداد صد و پنجاه عنوان)

(تعداد صد و پنجاه عنوان)

1ـ نظام‎شناسی و شاخص‌هاي تعليم و تربيت اسلامي و غير اسلامي

1ـ1ـ نظام‎شناسی

2ـ1ـ شاخص‌هاي تعليم و تربيت اسلامي و غير اسلامي

3ـ1ـ مباني و فلسفه و اهداف و اصول تربيتي اسلام

4ـ1ـ كليدواژه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي

5ـ1ـ تفاوت تربيت دختران از پسران

2ـ انسان‌شناسي در تعليم و تربيت اسلامي

1ـ2ـ نفس

2ـ2ـ روح

3ـ2ـ جسم

4ـ2ـ ذهن يا مغز

5ـ2ـ قلب

6ـ2ـ عقل

3ـ معرفت‌شناسي

 *******************************

1ـ نظام‎شناسی و شاخص‌هاي تعليم و تربيت اسلامي و غير اسلامي

1ـ1ـ نظام‌شناسي

اهميت نظام‌سازي و نظام‌شناسي در طراحي نظام تعليم و تربيت اسلامي

روش علمي در ورود به نظام تعليم و تربيت اسلامي

ضرورت‌ها و پيش‌نيازها و التزامات نظام‌نويسي يا نظام‌سازي براي تعليم و تربيت اسلامي

تبيين رابطه نظام با مباني و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

نشانه‌هاي نفوذ التقاط در نظام تعليم و تربيت اسلامي

ابتدا و انتهاي نظام تعليم و تربيت اسلامي

طبقه‌بندي اركان و اجزاء نظام تعليم و تربيت اسلامي

2ـ1ـ شاخص‌هاي تعليم و تربيت اسلامي و غير اسلامي

نقش تربيت اسلامي در اصلاح جوامع انساني

شاخص‌هاي نظريه‌پردازي اسلامي و تفاوت‌هاي آن با نظريات التقاطي يا منحرف از اسلام

آيا تعليم و تربيت اسلامي علم است يا فرآيند؟

آسيب‌شناسي نظام آموزشي فعلي در مدرسه و دانشگاه‌هاي ايران به دليل التقاطي بودن آن

دلايل و شاخص‌هاي غير اسلامي بودن نظام آموزشي فعلي در مدارس و دانشگاه‌هاي ايران

شاخص‌ها و معيارهاي اسلامي بودن يا اسلامي شدن تعليم و تربيت

آسيب‌شناسي نظريه‌پردازي‌هاي التقاطي در عرصه تعليم و تربيت اسلامي

آسيب‌شناسي علوم تربيتي غير اسلامي در جوامع اسلامي

نظريات اسلام در تعليم و تربيت و چگونگی تدوين آن‎ها

3ـ1ـ مباني و فلسفه و اهداف و اصول تربيتي اسلام

نقش مباني تعليم و تربيت اسلامي و اهميت آن در نظام تعليم و تربيت

شیوه‎های طبقه‌بندي سرفصل‌هاي اصلي در مباني تعليم و تربيت اسلامي

مهم‌ترين عناوين يا سرفصل‌هاي مباني تعليم و تربيت اسلامي

نقش مباني در فلسفه و اهداف و راهبردهاي تعليم و تربيت اسلامي

شاخص‌ها و معيارهاي اسلامي بودن مباني تعليم و تربيت اسلامي

نقش مباني در طراحي ساختارهاي نظام تعليم و تربيت اسلامي

نقش مباني در طراحي نظام ارزشيابي در نظام تعليم و تربيت اسلامي

شاخص‌ها و معيارهاي جامعيت مباني تعليم و تربيت اسلامي در جهت استخراج و طراحي نظام تعليم و تربيت اسلامي (رهنامه‌ها، راهبردها، بيانيه‌ها، اصلاحيه‌ها، تحولات، بنيان‌هاي نظري)

نفوذ مباني التقاطي در تعليم و تربيت اسلامي

اصلي‌ترين اهداف تعليم و تربيت اسلامي

نقش مباني در برنامه‌ريزي‌هاي نظام تعليم و تربيت اسلامي

اصول تعليم و تربيت اسلامي

فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و شاخص‌هاي آن

نفوذ فلسفه‌هاي التقاطي در فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و دلايل آن

تبيين رابطه بين مباني و اهداف تعليم و تربيت اسلامي

تبيين رابطه بين اهداف و اصول تعليم و تربيت اسلامي

تبيين رابطه بين اهداف و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

تبيين رابطه بين مباني و فضاهاي آموزشي در تعليم و تربيت

4ـ1ـ كليدواژه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي

تبيين رابطه بين تعليم و تربيت

نقش و اهميت كليدواژه‌هاي وحياني در تدوين مباني و طراحي نظام تعليم و تربيت اسلامي

آسيب‌شناسي جدا انگاري تعليم از تربيت در نظام آموزشي فعلي و نشانه‌هاي آن

آسيب‌شناسي حذف كليدواژه‌هاي وحياني در تعليم و تربيت اسلامي و جايگزيني واژه‌هاي معادل و مترادف با مفاهيم تعليم و تربيت سكولار

نقش و اهميت كليدواژه‌هاي وحياني ادب، تزكيه، حكمت، كتاب، علم، معلم، تقوا، بصيرت، ايمان، يقين، قلب، عقل، عاطفه در تعليم و تربيت اسلامي و طراحي نظام‌هاي مربوط

طبقه‌بندي كليدواژه‌هاي وحياني و تجلي هريك از آن‌ها در اركان و اجزا نظام تعليم و تربيت اسلامي

ارائه و تشريح تعاريف و تبيين تفاوت‌هاي موجود در تعاريف مربوط به مباني، نظام، فلسفه، اهداف، اصول، ساختار، روش‌ها، ارزشيابي‌ها

5ـ1ـ تفاوت تربيت دختران از پسران

آيا تفاوت دختران و پسران مربوط به جنسيت است؟

ويژگي‌هاي ذاتي و فطري دختران از نگاه قرآن و روايات (برتري دختران بر پسران)

ويژگي‌هاي ذاتي و فطري پسران از نگاه قرآن و روايات (برتري پسران بر دختران)

آسيب‌شناسي نظام آموزشي فعلي در تشابه تعليم و تربيت پسران و دختران

حقوق اصيل و ذاتي زنان را بايد از نظام تربيتي و آموزشي مطالبه نمود

 

2ـ انسان‌شناسي در تعليم و تربيت اسلامي

1ـ2ـ نفس

نقش و اهميت معرفه النفس در تعليم و تربيت اسلامي

محدوديت‌ها و نقائص روان‌شناسي‌هاي غربي

مقايسه‌ي معرفه النفس با روان‌شناسي‌هاي جهان سكولار

آسيب‌شناسي جايگزيني روان‌شناسي غربي به جاي معرفه النفس در نظام آموزشي كشور

روان‌شناسي رشد در معرفه النفس اسلامي (جنين، كودك، نوجوان، جوان، ميان‌سال، كهن‌سال)

روان‌شناسي تربيتي يا رفتارشناسي در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي ژنتيك يا صفات موروثي در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي خانواده در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي اجتماعي در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي هوش در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي يادگيري در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي كودك در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي بلوغ در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي جوان در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي جنسيتي يا تفاوت‌هاي زن و مرد در معرفه النفس اسلامي

روان‌شناسي ادراك در معرفه النفس اسلامي

اخلاق يا روان‌شناسي رفتار در ارتباط با خود و اطرافيان

عرفان يا روان‌شناسي باطن در ارتباط با ملكوت

تفاوت علم الاخلاق با اخلاق عملي

تفاوت علم عرفان با عرفان عملي

روان‌شناسي سوء الخلق يا نفس اماره در معرفه النفس و نقش شيطان

روان‌شناسي ملكات فاضله يا نفس لوامه در معرفه النفس

2ـ2ـ روح

مفهوم و جايگاه روح در تعليم و تربيت اسلامي

مراتب روح و رابطه آن با جسم، تعريف جسم در رابطه با روح

سير استكمال ماده وجود انسان از انعقاد نطفه يا تولد نوزاد در ارتباط با جسم و جان

سير استكمال ماده وجود انسان از تولد تا مرحله بلوغ در ارتباط با جسم و جان

سير استكمال ماده وجود انسان از مرحله بلوغ تا بزرگسالي

سير استكمال ماده وجود انسان از بزرگسالي تا كهنسالي

تبيين و تعريف انسان مسوي از نگاه قرآن كريم و روايات شريفه

تبيين و تعريف و تشريح شدائد قواي انسان از نگاه قرآن كريم و روايات شريفه

3ـ2ـ جسم

تربيت زيستي و جسماني در تعليم و تربيت اسلامي

مباني شناختي و تشريعي تربيت زيستي و جسماني انسان در تعليم و تربيت قرآني

راه‌هاي حفظ يا ايجاد سلامت و حفظ نشاط در تربيت اسلامي

شناخت جسم و روش توجه به سلامت آن در تربيت سكولار و تفاوت آن با ديدگاه اسلام

ميزان توجه به بهداشت و حفظ سلامت و نشاط در تربيت اسلامي و روش‌هاي خاص آن در اسلام

4ـ2ـ ذهن يا مغز

تربيت ذهن در اسلام

تفاوت مفهوم ذهن در روان‌شناسي اسلامي و روان‌شناسي سكولار

آسيب‌شناسي محدود كردن ذهن به مغز در روان‌شناسي سكولار

عقل حسي يا عقل جزوي در حوزه مغز و تفاوت آن با عقل ارزشي در حوزه قلب

سطح علم و ميزان آن از نظر عمق و وسعت در حوزه‌ي مغز و تفاوت آن با علم در حوزه‌ي قلب

يادگيري از نگاه روان‌شناسي سكولار و تفاوت آن با نگاه معرفه النفس اسلامي درباره‌ي يادگيري

آسيب‌شناسي استقلال ادراكات مغزي (ذهن) در برابر قلب در روان‌شناسي سكولار (انكار شناخت، انكار علم، انكار ملكوت، انكار اصالت ارزش‌ها، انكار يقين، انكار اصالت‌ها و مطلق‌ها)

مراتب ادراكات انسان در معرفه النفس اسلامي

علم حصولي و علم حضوري در ارتباط با مغز و ذهن و قلب

جدلي بودن عقل حسي يا ذهن

تبيين انواع مغالطات در محدوده‌ي مغز و ذهن

مراقبت از سلامت مغزي و عصبي و ذهني در تعليم و تربيت اسلامي

5ـ2ـ قلب

تعريف و ويژگي‌هاي قلب روحاني و ارتباط آن با قلب جسماني

تبيين رابطه قلب روحاني با روح و جسم

قلب روحاني منشأ شخصيت سوم در دوران بلوغ

جايگاه قلب روحاني در ادراكات انسان و نقش آن در تعليم و تربيت اسلامي

اثبات وجود قلب روحاني از ديدگاه قرآن كريم و روايات شريفه و شئون و حالات مختلف قلب و ابواب توجه به آن در اسلام

آسيب‌شناسي نظام آموزشي فعلي در مدرسه و دانشگاه در ارتباط با عدم تربيت قلب روحاني

نقش قلب روحاني در تعميق ادراكات انسان

نقش علم حضوري در تعليم و تربيت و تفاوت آن با علم حصولي

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با مغز و ذهن

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با شوق و رغبت و اراده

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با عقل ارزشي

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با عاطفه و احساس و تفاوت آن دو

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با غرايز جسماني و زيستي

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با مديريت رفتار

تبيين رابطه‌ي قلب روحاني با ملكوت

تبيين روان‌شناسي قلب روحاني و حالات آن

تبيين روان‌شناسي قلب روحاني و مراقبت‌هاي ويژه از آن

تبيين چگونگي ورود شيطان و انديشه‌هاي شيطاني به قلب روحاني

تبيين و تعريف ويژگي‌هاي قلب سليم

روان‌شناسي يادگيري توسط قلب

تغيير روش‌هاي تدريس و پيشرفت‌هاي فوق‌العاده در آن در صورت توجه به قلب روحاني

ادراكات عالي انساني توسط قلب از ديدگاه قرآن و روايات

قلب اصلي‌ترين شاخص در طراحي نظام تعليم و تربيت اسلامي

تبيين كارگاه‌هاي آموزشي در ارتباط با قلب روحاني

تبيين و تشريح فضاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي در ارتباط با قلب روحاني

ويژگي‌هاي تربيت مربي و معلم در شرايط توجه به قلب روحاني

تبيين ويژگي‌هاي نظام مديريت در شرايط توجه به قلب روحاني

نسبت قلب و الهام و اشراق و وحي

تبيين نگاه تعليم و تربيت جهان سكولار به مرحله بلوغ و نوجواني و جواني و تفاوت آن با نگاه اسلام در اين مرحله

تبيين نسبت قلب روحاني با اخلاق

تبيين نسبت قلب روحاني با عرفان

اگر پرورش و تربيت قلب محور نظام آموزشي فعلي در مدرسه و دانشگاه شود

6ـ2ـ عقل

تعريف و ويژگي‌هاي عقل ارزشي يا الهي و ارتباط آن با قلب روحاني

كاركرد عقل ارزشي

حقيقت عقل از ديدگاه قرآن و روايات شريفه

تفكر ارزشي و تفاوت آن با تفكر حسي يا ذهني

تبيين رابطه عقل و عشق(الهي)

اهميت و جايگاه عقل در تعليم و تربيت اسلامي

بي‌خبري انسان‌شناسي و روان‌شناسي‌هاي سكولار از عقل ارزشي

عقل ارزشي دستگاه حقيقت‌ياب، دستگاه شناخت ارزش‌ها، دستگاه شناخت حق و باطل، دستگاه شناخت زيبايي‌ها

عقل ارزشي دستگاه شناخت حقايق هستي، دستگاه شناخت بايدها و نبايدها

عقل مبناي اصالت ارزش‌ها، اصالت اخلاق، اصالت كرامت انسان

خردگرايي غربي و تفاوت آن با خردگرايي اسلامي

اگر پرورش عقل محور نظام آموزشي در مدرسه و دانشگاه شود

نقش عقل در فرهنگ از نگاه تعليم و تربيت اسلامي

عقل اصلي‌ترين شاخص در طراحي نظام تعليم و تربيت اسلامي

آسيب‌شناسي نظام آموزشي فعلي در مدرسه و دانشگاه در ارتباط با عدم پرورش عقل

 

3ـ معرفت‌شناسي

مفهوم چندگانه علم و ويژگي‌هاي آن از ديدگاه قرآن و روايات شريفه

تعريف علم نوراني و ويژگي‌ها و شاخص‌هاي آن

علم حصولي، علم حضوري، علم نوراني و ماهيت‌ها و تفاوت‌هاي هريك

تبیین و تشریح مراحل توليد علم نوراني

چگونگي تبديل علوم جديد به علوم نوراني

اگر تحصيل علم نوراني محور نظام آموزش فعلي در مدرسه و دانشگاه شود

شاخص مدارس و دانشگاه‌هاي اسلامي بايد تربيت قلب، پرورش عقل و عاطفه و تحصيل علم نوراني باشد

اصلي‌ترين شاخص در طراحي نظام تعليم و تربيت اسلامي

آسيب‌شناسي نظام آموزشي فعلي در مدرسه و دانشگاه در رابطه با عدم كسب علم نوراني

0 نظر