انتخاب احسن يا اكثريت عوام، در زيارت عاشورا

10611396/01/18
انتخاب احسن يا اكثريت عوام، در زيارت عاشورا

شامل: سنت حضرت رسول اكرم(ص) و اهل البيت او در انتخاب رهبري امت

آيا مي توان در ميان افكار عمومي هر شبهه اي را طرح كرد؟

 

 

 

0 نظر