متن کتاب تفسير سلام ; جلسه پنجم پاورقی

1694 1396/02/01

 

1-سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ بقره‌ آيه‌256

2- مفاتيح‌الجنان‌، قسمت‌ فضيلت‌ زيارت‌ عاشورا

3- زيارت‌ عاشورا

4- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ قصص‌، آيه‌5‌

5- براي‌ ترجمه‌ي‌ اين‌ جمله‌ بايد معاني‌ و معارف‌ «السلام‌» و اسرار نهفته‌ در كنيه‌ي‌ اباعبدالله و حرف‌ ندا «يا» و ارتباط‌ آنها را با يكديگر دانست‌.

6- از فرمايشات‌ امام‌ خميني‌ ره  - صحيفه‌ي‌ نور

7- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ بقره‌(2)، آيه‌282‌

8- يعني‌ علم‌ نوري‌ است‌ كه‌ حقتعالي‌ در قلب‌ كسي‌ كه‌ نظر عنايت‌ خدا را به‌ خود جلب‌ كرده‌ است‌، مي‌افكند.

9- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ بقرة‌(2)، آيه‌225

10- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ زمر(39)، آيه‌9

11- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ ابراهيم‌(14)، آيه‌4‌

12- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ فرقان‌(25)، آيه‌30

13- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌79‌

14- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌109‌

15- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌130‌

16- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ هود(11)، آيه‌69

17- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌120‌

18- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ صافات‌(37)، آيه‌120‌

19- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ حشر(59)، آيه 23

20- مفاتيح‌ الجنان‌ - دعاي‌ حضرت‌ فاطمه‌ س

21- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ توبه‌(9)، آيه 97

22- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ مريم‌(19)، آيه‌30

23- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ مريم‌(19)، آيه‌30

24- سوره‌ي‌ مباركه‌ي‌ قدر(97)، آيه‌5‌

25- كتاب‌ زندگاني‌ حضرت‌ زهرا س ،تأليف‌ علامه‌ محمدباقرمجلسي‌

 

 

بازگشت به فهرست کتاب

0 نظر