نظام شناسی جلسات 251 تا 260

1213
جلسه دویست و پنجاه و یک ۹۸/۶/۲۸ :

 

جلسه دویست و پنجاه و دو ۹۸/۷/۴ بخش اول :

 

جلسه دویست و پنجاه و دو ۹۸/۷/۴ بخش دوم :

 

جلسه دویست و پنجاه و سه ۹۸/۸/۲ :

 

جلسه دویست و پنجاه و چهار ۹۸/۸/۹ :

 

جلسه دویست و پنجاه و پنج ۹۸/۸/۱۶ بخش اول :

 

جلسه دویست و پنجاه و پنج ۹۸/۸/۱۶ بخش دوم :

 

جلسه دویست و پنجاه و شش ۹۸/۸/۲۳ بخش اول :

 

جلسه دویست و پنجاه و شش ۹۸/۸/۲۳ بخش دوم :

 

جلسه دویست و پنجاه و هفت ۹۸/۸/۳۰ :

 

جلسه دویست و پنجاه و هشت ۹۸/۹/۷ بخش اول :

 

جلسه دویست و پنجاه و هشت ۹۸/۹/۷ بخش دوم :

 

جلسه دویست و پنجاه و نه ۹۸/۹/۱۴ :

 

جلسه دویست و شصت ۹۸/۹/۲۱ بخش اول :

 

جلسه دویست و شصت ۹۸/۹/۲۱ بخش دوم :

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر