نظام شناسی جلسات 241 تا 250

962جلسه دویست و چهل و یک ۹۸/۴/۲۰ بخش اول :

 

جلسه دویست و چهل و یک ۹۸/۴/۲۰ بخش دوم :

 

جلسه دویست و چهل و دو ۹۸/۴/۲۷ بخش اول :

 

جلسه دویست و چهل و دو ۹۸/۴/۲۷ بخش دوم :

 

جلسه دویست و چهل و سه ۹۸/۵/۳ :

 

جلسه دویست و چهل و چهار ۹۸/۵/۱۰ :

 

جلسه دویست و چهل و پنج ۹۸/۵/۱۷ بخش اول :

 

جلسه دویست و چهل و پنج ۹۸/۵/۱۷  بخش دوم :

 

جلسه دویست و چهل و شش ۹۸/۵/۲۴ بخش اول :

 

جلسه دویست و چهل و شش ۹۸/۵/۲۴  بخش دوم :

 

جلسه دویست و چهل و هفت ۹۸/۵/۳۱ :

 

جلسه دویست و چهل و هشت ۹۸/۶/۷ :

 

جلسه دویست و چهل و نه ۹۸/۶/۱۴ :

 

جلسه دویست و پنجاه ۹۸/۶/۲۱ بخش اول :

 

جلسه دویست و پنجاه ۹۸/۶/۲۱ بخش دوم :

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر