نظام شناسی جلسات 221 تا 230

1180جلسه دویست و بیست و یک ۹۷/۱۰/۱۳ بخش اول :

معرفی ابزار سفر یا استعدادها و نیروهای انسان در عالم ناسوت (قسمت دوم)

 قوه واهمه

 

جلسه دویست و بیست و یک ۹۷/۱۰/۱۳ بخش دوم :

معرفی ابزار سفر یا استعدادها و نیروهای انسان در عالم ناسوت (قسمت دوم)

 قوه واهمه جلسه دویست و بیست و دو ۹۷/۱۰/۲۰ بخش اول :
«شناخت حق و باطل؛ اساس تعلیم و تربیت اسلامی»

 

جلسه دویست و بیست و دو ۹۷/۱۰/۲۰ بخش دوم :
«شناخت حق و باطل؛ اساس تعلیم و تربیت اسلامی»جلسه دویست و بیست و سه ۹۷/۱۰/۲۷ بخش اول :
«شناخت حق و باطل؛ اساس تعلیم و تربیت اسلامی» (قسمت دوم)

 

جلسه دویست و بیست و سه ۹۷/۱۰/۲۷ بخش دوم :
«شناخت حق و باطل؛ اساس تعلیم و تربیت اسلامی» (قسمت دوم)جلسه دویست و بیست و چهار ۹۷/۱۱/۴ بخش اول :
«شناخت حق و باطل؛ اساس تعلیم و تربیت اسلامی» (قسمت سوم)

 

جلسه دویست و بیست و چهار ۹۷/۱۱/۴ بخش دوم :
«شناخت حق و باطل؛ اساس تعلیم و تربیت اسلامی» (قسمت سوم)جلسه دویست و بیست و پنج ۹۷/۱۱/۱۱ بخش اول : 

 

جلسه دویست و بیست و پنج ۹۷/۱۱/۱۱ بخش دوم :جلسه دویست و بیست و شش ۹۷/۱۱/۱۸ بخش اول : 

 

جلسه دویست و بیست و شش ۹۷/۱۱/۱۸ بخش دوم :جلسه دویست و بیست و هفت ۹۷/۱۱/۲۵ بخش اول : 

 

جلسه دویست و بیست و هفت ۹۷/۱۱/۲۵ بخش دوم :جلسه دویست و بیست و هشت ۹۷/۱۲/۲ بخش اول : 

 

جلسه دویست و بیست و هشت ۹۷/۱۲/۲ بخش دوم :جلسه دویست و بیست و نه ۹۷/۱۲/۹ بخش اول : 

 

جلسه دویست و بیست و نه ۹۷/۱۲/۹ بخش دوم :جلسه دویست و سی ۹۷/۱۲/۱۶ بخش اول : 

 

جلسه دویست و سی ۹۷/۱۲/۱۶ بخش دوم :برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر