نظام شناسی جلسات 201 تا 210

1386جلسه دویست و یک ۹۷/۴/۲۱ بخش اول :

آشنایی با ودایع ملکوتی انسان و ضرورت پرورش آنها

  

 

جلسه دویست و یک ۹۷/۴/۲۱ بخش دوم :

آشنایی با ودایع ملکوتی انسان و ضرورت پرورش آنها

  

 

  

جلسه دویست و دو ۹۷/۴/۲۸ بخش اول :

- آشنایی با روانشناسی رشد اسلامی
- معرفی غرایز زیستی و نقش آن در حیات انسانی
- شباهتها و تفاوت های انسان ها و حیوانات در مواجهه با غرایز زیستی
- تفاوت غریزه با روح
- کار کرد غریزه
- چگونه می توان غرایز زیستی را کنترل نمود؟

  

 

جلسه دویست و دو ۹۷/۴/۲۸ بخش دوم :

- آشنایی با روانشناسی رشد اسلامی
- معرفی غرایز زیستی و نقش آن در حیات انسانی
- شباهتها و تفاوت های انسان ها و حیوانات در مواجهه با غرایز زیستی
- تفاوت غریزه با روح
- کار کرد غریزه
- چگونه می توان غرایز زیستی را کنترل نمود؟

  جلسه دویست و سه ۹۷/۵/۴ بخش اول :

اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
الف_ مفهوم فرقان
ب_مفهوم بصیرت
ج_ رابطه تدبر با تمسک به  قران

  

 

جلسه دویست و سه ۹۷/۵/۴  بخش دوم :

اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
شاخص های نایبان امام زمان (عج) در عصر غیبت

   

جلسه دویست و چهار ۹۷/۵/۱۱ بخش اول :

مبحث حضرت روح و هشیار بودن هستی
تشریح چگونگی استخراج فلسفه، اهداف، روش‌ها و برنامه‌های تعلیم و تربیت از قرآن
مبانی تاسیس مدرسه بر اساس قرآن

 

جلسه دویست و چهار ۹۷/۵/۱۱ بخش دوم :

شرط تحقق تعلیم و تربیت قرآنی، باز شدن چشم قلب و فهم قلب و گوش قلب است
تفاوت‌های تعلیم و تربیت دختران و پسران بر اساس قرآن 

جلسه دویست و پنج ۹۷/۵/۱۸ بخش اول :

آموزش حقایق برای ارتباط با ملکوت

 

جلسه دویست و پنج ۹۷/۵/۱۸ بخش دوم :

آموزش حقایق برای ارتباط با ملکوت

 

جلسه دویست و شش ۹۷/۵/۲۵ بخش اول :

چگونگی رویش فلسفه، اهداف و برنامه های تربیتی بر مبنای مبانی انسان شناسی اسلامی

 

جلسه دویست و شش ۹۷/۵/۲۵ بخش دوم :

 چگونگی رویش فلسفه، اهداف و برنامه های تربیتی بر مبنای مبانی انسان شناسی اسلامی

 

جلسه دویست و هفت ۹۷/۶/۱ بخش اول :

چگونگی رویش فلسفه، اهداف و برنامه‌های تربیتی بر مبنای مبانی انسان‌شناسی اسلامی، قسمت سوم
 پرورش استعدادهای ملکوتی

 

جلسه دویست و هفت ۹۷/۶/۱ بخش دوم :

چگونگی رویش فلسفه، اهداف و برنامه‌های تربیتی بر مبنای مبانی انسان‌شناسی اسلامی، قسمت سوم
 پرورش استعدادهای ملکوتی

 

جلسه دویست و هشت ۹۷/۶/۲۲ :

زیارت حقیقی

 

جلسه دویست و نه ۹۷/۷/۵ بخش اول :

نظام تعلیم و تربیت اسلامی، مبحث معرفت‌شناسی، بخش علم و تعریف آن از نگاه قرآن
تشریح مفاهیم "ظاهر و باطن"، "واقعیت و حقیقت"، "تفاوت علوم فعلی با علم از نگاه اسلام"، "چگونگی اسلامی کردن علوم"، "علمِ نجات‌دهنده" و...

 

جلسه دویست و نه ۹۷/۷/۵ بخش دوم :

نظام تعلیم و تربیت اسلامی، مبحث معرفت‌شناسی، بخش علم و تعریف آن از نگاه قرآن
تشریح مفاهیم "ظاهر و باطن"، "واقعیت و حقیقت"، "تفاوت علوم فعلی با علم از نگاه اسلام"، "چگونگی اسلامی کردن علوم"، "علمِ نجات‌دهنده" و...

 

جلسه دویست و ده ۹۷/۷/۱۹ بخش اول :

نظام تعلیم و تربیت اسلامی، تشریح مباحث هبوط حضرت آدم، عالم ناسوت، حقایق و حقیت‌شناسی و...

 

جلسه دویست و ده ۹۷/۷/۱۹ بخش دوم :

نظام تعلیم و تربیت اسلامی، تشریح مباحث هبوط حضرت آدم، عالم ناسوت، حقایق و حقیت‌شناسی و...

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر