نظام شناسی جلسات 61تا70

1062
 

جلسه شصت و یکم بخش اول : نظام تبلیغی

 

جلسه شصت و یکم بخش دوم : نظام تبلیغی

 

جلسه شصت و دوم بخش اول : نگاهی بر ماموریت های مردم در قبال راهپیمایی روز 22 بهمن بر مبنای گفتمان نظام شناسی

 

جلسه شصت و دوم بخش دوم : نگاهی بر ماموریت های مردم در قبال راهپیمایی روز 22 بهمن بر مبنای گفتمان نظام شناسی

 

جلسه شصت و سوم بخش اول : نظام تبلیغی

 

جلسه شصت و سوم بخش دوم : نظام تبلیغی

 

جلسه شصت و چهارم بخش اول: ضرورت تبیین تعلیم و تربیت قرآنی و تفاوت نظام تربیتی مسلمانان در برابر نظام تربیتی اسلام

 

جلسه شصت و چهارم بخش دوم: ضرورت تبیین تعلیم و تربیت قرآنی و تفاوت نظام تربیتی مسلمانان در برابر نظام تربیتی اسلام

 

جلسه شصت و پنجم بخش اول : ضرورت تبیین تعلیم و تربیت قرآنی و تفاوت نظام تربیتی مسلمانان در برابر نظام تربیتی اسلام

 

جلسه شصت و پنجم بخش دوم : ضرورت تبیین تعلیم و تربیت قرآنی و تفاوت نظام تربیتی مسلمانان در برابر نظام تربیتی اسلام

 

جلسه شصت و ششم بخش اول : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و ششم بخش دوم : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و هفتم بخش اول : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و هفتم بخش دوم : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و هشتم بخش اول : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و هشتم بخش دوم : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و نهم بخش اول : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه شصت و نهم بخش دوم : تحلیل نظام سیاسی با تکیه بر مبانی سیاسی و تربیتی موجود در سوره حمد

 

جلسه هفتادم بخش اول : نگاهی بر ماموریت نظام شناسانه مسلمانان در مراسم عبادی اعتکاف

 

جلسه هفتادم بخش دوم : نگاهی بر ماموریت نظام شناسانه مسلمانان در مراسم عبادی اعتکاف

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر