نظام شناسی جلسات 51تا60

1170 

جلسه پنجاه و یکم بخش اول : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه پنجاه و یکم بخش دوم : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه پنجاه و دوم بخش اول : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه پنجاه و دوم بخش دوم : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه پنجاه و سوم بخش اول : واکاوی و تحلیل واژه (تغییر) از منظر نظام سکولار و تاثیر پذیرش این مفهوم در جوامع اسلامی/ نظام روابط بین الملل

 

جلسه پنجاه و سوم بخش دوم : واکاوی و تحلیل واژه (تغییر) از منظر نظام سکولار و تاثیر پذیرش این مفهوم در جوامع اسلامی/ نظام روابط بین الملل

 

جلسه پنجاه و چهارم بخش اول: مراحل شکل گیری نظام / نظام اربعین

 

جلسه پنجاه و چهارم بخش دوم: مراحل شکل گیری نظام / نظام اربعین

 

جلسه پنجاه و پنجم بخش اول : مراحل شکل گیری نظام / نظام اربعین

 

جلسه پنجاه و پنجم بخش دوم : مراحل شکل گیری نظام / نظام اربعین

 

جلسه پنجاه و ششم بخش اول : نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و ششم بخش دوم : نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و هفتم بخش اول : مراحل شکل گیری نظام / نظام اربعین / نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و هفتم بخش دوم : مراحل شکل گیری نظام / نظام اربعین / نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و هشتم بخش اول : نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و هشتم بخش دوم : نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و نهم بخش اول : نظام تبلیغی

 

جلسه پنجاه و نهم بخش دوم : نظام تبلیغی

 

جلسه شصتم بخش اول : نظام تبلیغی

 

جلسه شصتم بخش دوم : نظام تبلیغی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر