نظام شناسی جلسات 41تا50

1103 

جلسه چهل و یکم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و یکم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و دوم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و دوم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و سوم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و سوم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و چهارم بخش اول: نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و چهارم بخش دوم: نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و پنجم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و پنجم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و ششم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و هفتم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و هفتم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهل و هشتم بخش اول : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه چهل و هشتم بخش دوم : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه چهل و نهم بخش اول : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه چهل و نهم بخش دوم : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه پنجاهم بخش اول : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

جلسه پنجاهم بخش دوم : ریشه یابی آسیب ها و مفاسد وارده بر خرده نظام های جوامع اسلامی از منظر نظام شناسی قرآنی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر