نظام شناسی جلسات 31تا40

1092 

جلسه سی و یکم : نظام رسانه

 

جلسه سی و دوم بخش اول : نظام رسانه

 

جلسه سی و دوم بخش دوم : نظام رسانه

 

جلسه سی و سوم : نظام رسانه

 

جلسه سی و چهارم : نظام رسانه

 

جلسه سی و پنجم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و ششم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و ششم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و هفتم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و هفتم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و هشتم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و هشتم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و نهم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه سی و نهم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهلم بخش اول : نظام روابط بین الملل

 

جلسه چهلم بخش دوم : نظام روابط بین الملل

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر